Data Privacy Beleid

Van kracht op 18/05/2018

TRIBOX EU B.V.B.A. ("TRIBOX" of "wij") is eigenaar van FacilityLockers, een originele oplossing met een technologie gebaseerd op het gebruik van lockers, dewelke gebruikers toelaten om :

 • voorwerpen te deponeren in en te halen uit deze Lockers en op diensten (de “Dienst(en)”) in te schrijven via de website app.facilitylockers.com (de “Website”) of via een webterminal ;
 • om leveringen te verzoeken in de Lockers.

TRIBOX hecht veel belang aan de privacy van zijn gebruikers (de "gebruikers" of "u").

Hieronder vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden verwerkt.

1. Ontvangen gegevens :

TRIBOX verzamelt de persoonlijke gegevens verstrekt door de geregistreerde gebruikers op de Website en verwerkt de hiernavolgende persoonlijke gegevens :

 • Uitdrukkelijk vermelde gegevens : de uitdrukkelijk door de gebruiker verstrekte gegevens zoals onder andere de naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer (inclusief mobiel), kantoor, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum.
 • Automatisch verzamelde gegevens : de gegevens die automatisch worden verzameld zoals het IP-adres van de gebruiker, het type van server en het besturingssysteem van zijn computer en andere automatisch naar aanleiding van het bezoek aan de Website bekomen informatie.

2. Doeleinden van de verwerking van de persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • verwerken van bestellingen;
 • verbeteren en personaliseren van communicatie, bijvoorbeeld door informatieve mail/e-mail, evenals in het kader van de verpersoonlijking van de website in overeenstemming met de voorkeuren vastgesteld bij de Klanten;
 • uitvoeren van onderzoek en analyse van de markt,
 • directe communicatie door middel van gesprekken, sms-berichten, e-mail, directe mail en faxberichten; betalings- en/of kredietcontrole doeleinden;
 • melding van eventuele wijzigingen in ons beleid of onze activiteiten die op u van invloed kunnen zijn
 • om te reageren op vragen en feedback;
 • om de Klant te informeren over nieuwe ontwikkelingen of activiteiten van TRIBOX en andere derden met wie zij verbonden is.

3. Toegang en verbetering van de persoonlijke gegevens :

De FacilityLockers oplossing is eigendom van TRIBOX EU B.V.B.A (“TRIBOX”), een Belgische vennootschap met zetel te 1050 Brussel, Spiraalbuisstraat 18 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nr. 0537.931.514.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving heeft elke gebruiker op elk ogenblik het recht om deze gegevens te raadplegen, recht te zetten, de verwijdering ervan te vragen, zich te verzetten tegen de verwerking of om een beperking aan de verwerking ervan te verzoeken en om een kopie ervan te bekomen. Deze beschikt tevens over het recht om zijn gegevens over te dragen.

Voor de uitoefening van zijn rechten aangaande de eigen persoonlijke gegevens of om een klacht neer te leggen, kan de gebruiker de verantwoordelijke van de bescherming van de gegevens contacteren (de Data Protection Officer of « DPO »).

Uw klacht kan worden gemaild, gefaxt, verzonden per gewone post of achtergelaten op de receptie van de DPO. De DPO contactgegevens zijn als volgt:

E-mail:
dpo@facilitylockers.com

Postadres:
Facilitylockers
Ter attentie van DPO
Spiraalbuisstraat 18
1050 Brussel

TRIBOX zal alle binnenkomende verzoeken zorgvuldig onderzoeken en zal alle geldige verzoeken verwerken binnen 28 dagen volgens standaardprocedures zoals hieronder beschreven.

Om TRIBOX het te vergemakkelijken tijdig een antwoord op uw vraag of klacht te geven, nodigen wij u uit om TRIBOX te voorzien van:

 • Een schriftelijke uitnodiging die is gedateerd en ondertekend;
 • Een bewijs van uw identiteit; en
 • Als u het maken van een verzoek namens een andere persoon doet (bijvoorbeeld als diens wettelijk vertegenwoordiger, familielid of vriend), gelieve het bewijs van uw recht om op te treden voor die persoon bijv. een volmacht toe te voegen.

Voorzover als nodig kan de gebruiker tevens een klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Telefoon : +32 (0)2 274 48 00, Fax : +32 (0)2 274 48 35, Email : commission@privacycommission.be.

4. Vertrouwelijkheidsverbintenis en communicatie naar onze partners toe :

TRIBOX zal zich redelijkerwijs inspannen om de vertrouwelijkheid ervan te respecteren en veilig te stellen eender welke persoonlijk gegeven zij verwerkt en ervoor te zorgen dat alle verwerkingen betreffende de persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en de behoorlijke privacy beheer praktijk.

TRIBOX maakt gebruik van commercieel redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om de integriteit en veiligheid van de persoonlijke gegevens te bewaren.

Door zich te registreren op de Website gaat u ermee akkoord en stemt ermee in dat TRIBOX uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en onder zich deelt en deze persoonsgegevens aan haar erkende dienstverleners en derde partijen bekendmaakt op de wijze zoals in deze bepaling bepaalt.

TRIBOX kan uw persoonsgegevens aan de volgende derden verschaffen: toezichthouders en ordehandhavers; advocaten; auditors; derde dienstverleners en consultants met inbegrip van webhosting en lidmaatschap portaalverkopers; krediet, debet- en kredietkaartbedrijven, banken en andere entiteiten gelast met de verwerking van betalingen; en een agent of onderaannemer die voor TRIBOX optreedt voor de organisatie van haar activiteiten.

TRIBOX kan uw persoonsgegevens ook aan de voornoemde derden verschaffen in verband met het volgende: in de mate dat TRIBOX daartoe verplicht is door de wet; in verband met een gerechtelijke procedure of toekomstige gerechtelijke procedure; ter vaststelling, uitoefening en verdediging van de wettelijke rechten van TRIBOX; ten behoeve van de verwerking daarvan namens TRIBOX; ten behoeve van derden om diensten van TRIBOX of namens haar te verstrekken; voor de overname door een derde partij of alle of een deel van TRIBOX en/of alle of een deel van TRIBOX’s business; wanneer u uw toestemming hebt gegeven; ten behoeve van het herstel na een ramp zoals in het geval van een inbreuk op de gegevensbeveiliging.

TRIBOX kan ook geconsolideerde statistieken verstrekken met betrekking tot de geregistreerde gebruikers, verkopen, uitwisselingen van structuren en informatie aan betrouwbare derden, zij het dat deze statistieken geen persoonsgegevens mogen bevatten.

5. Op de Website aanwezige linken:

TRIBOX is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van een der welke derde partij die websites van derden organiseert, ongeacht of ze op enige manier verbonden zijn met de Website of dat de Klant gelinkt is aan of doorverwezen is naar die websites via de Website.

6. Lot van de persoonlijke gegevens:

TRIBOX zal persoonlijke gegevens verwijderen of anoniem maken in het geval dat de persoonlijke gegevens niet langer voor redelijke zakelijke of juridische doeleinden van TRIBOX is vereist. Persoonlijke gegevens worden verwijderd uit de elektronische, manuele en andere archiefsystemen van TRIBOX en zulks in overeenstemming met de interne procedures van TRIBOX en/of andere overeenkomsten.