Data Privacy Beleid

TRIBOX EU B.V.B.A. ("TRIBOX" of "wij") is eigenaar van FacilityLockers, een originele oplossing met een technologie gebaseerd op het gebruik van lockers, die het voor gebruikers mogelijk maakt om:

 • Items in de Lockers te plaatsen – of ervan af te halen, en diensten te onderschrijven via app.facilitylockers.com (de “Website”) of via een webterminaal;
 • Zich in de Lockers pakketten te laten leveren.

TRIBOX hecht veel belang aan de privacy van haar gebruikers (de "gebruikers" of "u").

Hieronder vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken en de doeleinden voor deze verwerking.

1. Verzamelde gegevens

TRIBOX verzamelt de persoonlijke gegevens die door haar geregistreerde gebruikers worden meegedeeld.

TRIBOX verzamelt en verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Uitdrukkelijk meegedeelde gegevens: de gegevens die uitdrukkelijk door de gebruiker worden meegedeeld, zoals onder andere de naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer (met inbegrip GSM), kantoor, faxnummer, e-mailadres en geboortedatum.
 • Automatisch verzamelde gegevens : de gegevens die automatisch worden verzameld zoals het IP-adres van de gebruiker, de webbrowser en het besturingssysteem van  de gebruikte computer en andere automatisch verzamelde gegevens in verband met het raadplegen/gebruiken van de Website.

 

2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Voormelde persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doelen

 • Het verwerken van bestellingen;
 • Het verbeteren en personaliseren van onze communicatie (bijvoorbeeld communicatie per post/e-mail) evenals het personaliseren van de Website in overeenstemming met de door de Klant vastgestelde voorkeuren;
 • Het uitvoeren van markt-onderzoeken en analysen;
 • Voor directe communicatie door middel van telefoongesprekken, sms-berichten, e-mail, mailing en faxberichten; betalings- en/of kredietcontrole;
 • mededeling van eventuele wijzigingen in ons beleid of van onze activiteiten, die u kunnen beïnvloeden;
 • om vragen te beantwoorden of reacties te behandelen;
 • om de Klant te informeren over nieuwe ontwikkelingen of activiteiten van TRIBOX en andere derden met wie zij verbonden is.

3. Toegang tot- en verbetering van de persoonlijke gegevens :

De verwerking verantwoordelijke is TRIBOX EU B.V.B.A,  een Belgische vennootschap met zetel te 1050 Brussel, Spiraalbuisstraat 18 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nr. 0537.931.514.

Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving heeft elke gebruiker op elk ogenblik het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, recht te zetten, de verwijdering ervan te vragen, zich tegen de verwerking ervan te verzetten of een beperking aan de verwerking ervan te verzoeken, evenals een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen. Deze beschikt tevens over het recht om zijn gegevens over te dragen.

Voor de uitoefening van zijn rechten aangaande de eigen persoonlijke gegevens of om een klacht neer te leggen, kan de gebruiker de verantwoordelijke van de bescherming van de gegevens contacteren (de Data Protection Officer of « DPO »).

Uw verzoek kan worden gemaild, gefaxt, verzonden per gewone post of ingediend worden bij de receptie van de DPO. De DPO contactgegevens zijn als volgt:

E-mail:
dpo@facilitylockers.com

Postadres:
Facilitylockers
Ter attentie van DPO
Spiraalbuisstraat 18
1050 Brussel

TRIBOX zal alle binnenkomende verzoeken zorgvuldig onderzoeken en zal alle geldige verzoeken verwerken binnen 28 dagen volgens standaardprocedures zoals hieronder beschreven.

Om TRIBOX het te vergemakkelijken tijdig een antwoord op uw vraag of klacht te geven, nodigen wij u uit om TRIBOX de volgende documenten te bezorgen:

 • Een schriftelijke gedateerd on ondertekend verzoek ;
 • Een bewijs van uw identiteit; en
 • Als u een verzoek namens een derde persoon indient, (bv. In de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger, familielid of vriend), het bewijs dat u bevoegd bent om voor deze persoon op te treden, namelijk een volmacht.

Voor zover als nodig kan de gebruiker tevens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Telefoon : +32 (0)2 274 48 00, Fax : +32 (0)2 274 48 35, Email : commission@privacycommission.be.

4. Vertrouwelijkheidsverbintenis en communicatie met onze partners :

TRIBOX zal zich redelijkerwijs inspannen om de vertrouwelijkheid en de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te respecteren, en ervoor zorgen dat alle persoonsgegevens in overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en goede praktijken inzake data privacy.

TRIBOX maakt gebruik van commercieel-redelijke fysieke, administratieve en technische maatregelen om de integriteit en veiligheid van de persoonlijke gegevens te waarborgen.

Door u zich te registreren op de Website gaat u ermee akkoord en stemt u ermee in dat TRIBOX uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, en binnen de perken van deze bepaling,  aan haar erkende dienstverleners en aan derde partijen bekendmaakt.

TRIBOX kan uw persoonsgegevens aan de volgende derden bekendmaken: regulatoren en personen verantwoordelijk voor de handhaving van wetgeving ; advocaten; auditors; derde dienstverleners en consultants, met inbegrip van webhosting en CRMs; betaaldienstverleners, banken en andere entiteiten gelast met de verwerking van betalingen; iedere aangestelde of onderaannemer die voor TRIBOX optreedt voor de organisatie van haar activiteiten.

TRIBOX kan uw persoonsgegevens ook aan de voornoemde derden verschaffen in de volgende gevallen: TRIBOX daartoe verplicht is door de wet; in het kader van een gerechtelijke procedure of toekomstige gerechtelijke procedure; ter vaststelling, uitoefening en verdediging van de door de wet erkende rechten van TRIBOX; ten behoeve van de verwerking daarvan namens TRIBOX; voor de verwerking van dergelijke informatie namens TRIBOX, voor het verstrekken van diensten voor of namens TRIBOX,  ingeval van handelsoverdracht aan een derde partij; indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven; voor het herstellen van gegevens na een schadegeval, met inbegrip na   inbeuk in verband met persoonsgegevens.

TRIBOX kan ook aan betrouwbare derde geconsolideerde statistieken verstrekken met betrekking tot haar geregistreerde gebruikers, haar verkopen, haar uitwisselingsstructuren en informatie, met diens verstande dat dergelijke statistieken geen persoonsgegevens zullen bevatten.

5. Op de Website opgenomen hyperlinks

TRIBOX is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derde gestelde handelingen in verband met het uitbaten van derde websites, ongeacht of deze websites op enige manier verbonden zijn met de Website, en ongeacht of de Klant via de Website naar voormelde websites werd doorverwezen.

6. Lot van de persoonlijke gegevens:

TRIBOX zal persoonlijke gegevens verwijderen of anoniem maken wanneer deze persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor haar commerciële handelingen of om juridische redenen. Persoonlijke gegevens zullen worden verwijderd van de elektronische, manuele en andere archiefsystemen van TRIBOX en zulks in overeenstemming met de interne procedures van TRIBOX en/of andere overeenkomsten.