Algemene Voorwaarden van FacilityLockers

Van kracht op […]

FacilityLockers is een originele oplossing met een technologie gebaseerd op het gebruik van lockers (de“Locker(s)”), dewelke gebruikers toelaten om :

-       voorwerpen te deponeren in en te halen uit deze Lockers en op diensten (de “Dienst(en)”) in te  schrijven via de website http://www.myservicebox.com/ (de “Website”) of via een webterminal;

-       om leveringen te verzoeken in de Lockers (de “Leveringsdienst(en)”).

De FacilityLockers oplossing is de eigendom van TRIBOX EU B.V.B.A (“TRIBOX”), een Belgische vennootschap met zetel te 1050 Brussel, Spiraalbuisstraat 18 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nr. 0537.931.514.

Artikel 1.      Toepassingsgebied

1.1.                   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties tussen TRIBOX en eender welke persoon ( "u" of de "Klant") die gebruik maakt van de Website en /of de Diensten die door TRIBOX op de Website worden aangeboden.

Behoudens artikelen 3.2, 3.4 en 9, zijn deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing op: 

-       het gebruik van Diensten rechtstreeks geleverde door onafhankelijke leveranciers uitdrukkelijk vermeld op de website (de “Leverancier(s)”). Een dergelijke dienstverlening is onderworpen aan de eigen voorwaarden van deze leverancier, beschikbaar op de interface van deze leverancier;

-       de Leveringsdiensten en/of Diensten geabonneerd op andere websites (bijvoorbeeld: lijndiensten na aankoop op een e-commerce website). Dergelijke Diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van toepassing op de website in kwestie;

Samen aangeduid als "Externe Dienst(en)" of "Externe  Leveringsdienst(en)".

1.2.                   Elke contractsluiting met TRIBOX houdt in dat de Klant deze Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website, heeft gelezen, aanvaard en vastbesloten om er aan te voldoen.

De verklaring van kennis en aanvaarding wordt door de Klant gedaan door middel van een elektronische bevestiging tijdens het inschrijven op de Website.

Latere wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden per e-mail doorgegeven (zoals aangegeven bij de ondertekening) en worden geacht te zijn aanvaard indien de Website toegankelijk is na ontvangst van deze e-mail.

 

1.3.                   Tenzij uitdrukkelijk anders door TRIBOX overeengekomen worden geen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden aanvaard. Alle bedingen die geen voorwerp uitmaken van een afwijking blijven volledig van kracht.

De eigen algemene en/of factuurvoorwaarden van de Klant zullen nooit van toepassing zijn op de met TRIBOX gesloten contracten.

Artikel 2.      Beschikbaarheid, identificatie, veiligheid

2.1.                   Om toegang te krijgen tot de Website en om Diensten en/of  levering in de Lockers aan te vragen, zal de Klant zichzelf identificeren en gebruik maken van de identificatie-modus met een wachtwoord die op de Website wordt voorzien.

De Klant houdt zijn wachtwoord geheim en verbindt zich ertoe om TRIBOX onmiddellijk te informeren in geval zijn wachtwoord verloren is gegaan of bekendgemaakt aan of gestolen door derden.

Elk gebruik van de Diensten, indien gevraagd na de geldige identificatie van het wachtwoord, zal worden beschouwd als zijnde uitgevoerd door de Klant.

2.2.                   De Klant verbindt zich ertoe om TRIBOX onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele problemen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Website.

2.3.                   Omwille van veiligheids- en/of onderhoudsredenen kan TRIBOX te allen tijde:

-       de diensten op de Website opschorten of onderbreken,

-       de toegangsprocedure, identificatie-modus, toegang tot de identificatie-modus en de veiligheidsmaatregelen wijzigen,

-       het wachtwoord van de Klant veranderen.

Artikel 3.      Diensten en Dienstvereisten

3.1.                   3.1.        De voor de Klant ter beschikking gestelde Diensten staan ​​vermeld op de Website.

Deze Diensten kunnen ofwel worden geleverd door TRIBOX en haar onderaannemers, of door onafhankelijke Leveranciers.

De Klant maakt gebruik van de Diensten uitsluitend voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden.

Bij de aflevering van voorwerpen verbindt de Klant zich er toe altijd zijn voorwerpen zodanig te verpakken dat zij in overeenstemming zijn met de kenmerken ervan.

3.2.                   De Klant stemt uitdrukkelijk in dat de verlader, Leverancier en/of iedereen die aan hem een pakket dient te leveren, zijn leveringsplicht heeft voldaan door het leveren van het pakket in de daarvoor bestemde Lockers.

3.3.                   Specifieke eisen voor de Dienst droogkuis:

Voor de aflevering dient de Klant:

-       zijn voorwerpen in een gesloten zak met zijn naam en adres binnenin te verpakken;

-       kleine voorwerpen, zakdoeken, gevoelige of waardevolle voorwerpen te laten vergezeld gaan van een nota die TRIBOX informeert over hun bijzondere status;

-       eventuele voorwerpen die aan kledingstukken vasthangen (knopen, gespen, gespen, verbonden riemen, toeters en bellen in plastic, rubber of leer) te verwijderen, tenzij deze het voor het reinigen ervan de voorgeschreven behandeling kunnen doorstaan;

-       de gevaarlijke voorwerpen die de kledingstukken (o.a. manchetknopen, broches, badges, pennen, lipsticks, munten, etc.) kunnen beschadigen, te verwijderen.

3.4.                   Specifieke eisen voor Dienstlevering:

Elke ongepaste inhoud in de Lockers is verboden en zal daarom niet worden afgeleverd, bijvoorbeeld: drugs, gevaarlijke stoffen, explosieve materialen, bevroren of gekoelde levensmiddelen (in het laatste geval wanneer de Locker niet wordt gekoeld of bevroren).

Artikel 4.      Prijzen, betalingswijzen en betaling

4.1.                   De prijzen vermeld op de Website en de Lockers zijn slechts indicatief.

Vóór de bevestiging van de bestelling, ontvangt de Klant een allesomvattend overzicht van prijzen en/of de wijze van prijsvorming.

Bij bevestiging van de bestelling, gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de aangerekende prijzen.

Diensten door TRIBOX worden alleen verstrekt na betaling.

4.2.                   Prijzen zijn in EUR.

Ze zijn niet onderhandelbaar.

Promotionele en/of speciale kortingprijzen (in welke vorm dan ook) zijn niet cumuleerbaar.

 

4.3.                   Volgende manieren van betaling worden aanvaard:

-       Visa via Adyen (Online)

-       Mastercard via Adyen (Online)

-       Bancontact via Adyen (Online)

De online betalingen worden beheerd door de firma Stripe.

Met het oog op het garanderen van de veiligheid van online betalingen en de persoonlijke gegevens van de Klant, zullen de online transacties worden versleuteld met SSL-technologie.

Uw kredietkaartgegevens worden niet bewaard door TRIBOX.

TRIBOX kan de betaalmogelijkheden veranderen en/of uitbreiden. Deze wijzigingen en/of uitbreidingen zullen worden gecommuniceerd via de Website.

4.4.                   Indien van toepassing, zullen de kosten verbonden aan de wijze van betaling duidelijk worden meegedeeld aan de Klant.

Artikel 5.      Herroepingsrecht

5.1.                   Voor de levering van alle Diensten, kan de Klant binnen 14 dagen na het afsluiten van het contract (volgorde van de Dienst) zijn herroepingsrecht uitoefenen - zonder motivatie en zonder kosten – overeenkomstig artikel VI.47 van het Belgisch “Wetboek Economisch Recht" (hier na "WER").

Dit recht kan evenwel niet meer worden uitgeoefend wanneer de Dienst al is uitgevoerd (artikel VI.53. WER).

Voor verdere informatie kan verwezen worden naar artikel VI.47 en volgende van het WER.

5.2.                    Om zijn herroepingsrecht naar behoren uit te oefenen, moet de Klant TRIBOX op de hoogte stellen van zijn voornemen om af te zien van de aankoop:

-       door gebruik te maken van het herroepingsformulier beschikbaar op de Website; of

-       door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van zijn voornemen gericht tot TRIBOX.

TRIBOX zal de ontvangst van deze mededeling bevestigen.

5.3.                   5 van toepassing, en indien de Klant naar behoren en tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, zal TRIBOX de Klant via e-mail verwittigen dat de goederen beschikbaar zijn/of terug zijn gezonden naar de Klant om te worden opgehaald binnen de 24 uur.

 

5.4.                   Indien van toepassing, zal de door de Klant betaalde prijs door TRIBOX worden terugbetaald niet later dan 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring.

De terugbetaling zal worden gedaan op dezelfde wijze als de betaling van de initiële transactie (door overdracht op de bankrekening zoals door de Klant vermeld in het hiertoe bestemde herroepingsformulier).

Geen kosten zullen voor deze terugbetaling in rekening worden gebracht aan de Klant.

Artikel 6.      Leveringstermijnen voor Diensten/ levering

6.1.                   De leveringstermijn voor Diensten is louter indicatief.

De Klant beschikt over geen ander recht dan zijn bestelling na 14 dagen ter herroepen dan na formele kennisgeving ervan bij aangetekend schrijven met ontvangstmelding aan TRIBOX.

6.2.                   De levering vindt plaats op de plaats door de Klant aangeduid bij zijn verzoek voor Diensten.

6.3.                   Bestellingen blijven beschikbaar voor ophaling minstens 3 werkdagen en maximaal 7 werkdagen.

Tijdens drukke periodes behoudt TRIBOX zich het recht voor om de bestelling terug te nemen uit de Locker na 3 werkdagen met het oog op de opslag in het eigen opslagcenter.

De Klant zal altijd 24 uur op voorhand worden verwittigd van de terugtrekking van de bestelling uit de Locker.

6.4.                   Na levering ontvangt de Klant een waarschuwing waarin wordt bevestigd dat zijn bestelling klaar is voor ophaling.

Herinneringsmails worden verstuurd na 24 uur en 72 uur.

Een laatste herinnering wordt verstuurd 5 dagen na levering.

6.5.                   Indien de Klant nalaat om te betalen en/of zijn voorwerpen/bestelling op te halen en/of de ophaling van de voorwerpen/bestelling te bevestigen, behoudt TRIBOX zich het recht voor om een ​​extra vergoeding aan te rekenen  van 5 EUR per dag en dit 24 uur na de laatste herinnering.

6.6.                   Indien de Klant TRIBOX niet contacteert om de voorwerpen/bestelling op te halen worden zij eigendom van TRIBOX twaalf maanden na levering, zonder dat hiervoor enige vergoeding zal worden betaald.

Artikel 7.      Klachten

7.1.                   De Klant van TRIBOX wordt verzocht om de producten direct na aflevering te inspecteren.

7.2.                   Op straffe van uitsluiting, worden klachten over gebreken, beschadiging of verlies van voorwerpen per aangetekende brief ter kennis gebracht van TRIBOX EU, Spiraalbuisstraat 18 te 1050 Brussel of per e-mail naar info@FacilityLockers.be, binnen 10 dagen na ophaling van de voorwerpen/pakket door de Klant.

7.3.                   Met betrekking tot de Droogkuisdienst zijn klachten aangaande kledij die werd gedragen (na te zijn opgehaald in de Locker), niet ontvankelijk, tenzij het defect niet detecteerbaar was totdat de kledij werd gedragen.

Artikel 8.      Defecten en verlies voorwerpen

8.1.                   Op verzoek van TRIBOX  moet de de Klant het gebrekkige/beschadigde voorwerp terugsturen voor onderzoek door TRIBOX, waarna TRIBOX de ontvangst zal ter kennis brengen.

Als de klacht van de Klant over beschadiging ontvankelijk en gerechtvaardigd is, zal TRIBOX eerst proberen om het te herstellen. In het geval dit niet hersteld kan worden, zal TRIBOX een vergoeding betalen voor het voorwerp.

8.2.                   Voorwerpen worden geacht daadwerkelijk te zijn verloren 15 dagen nadat het verlies aan TRIBOX werd gerapporteerd.

Artikel 9.      Aansprakelijkheid

9.1.                   TRIBOX wijst elke aansprakelijkheid af voor Diensten die rechtstreeks zijn verstrekt door onafhankelijke Leveranciers uitdrukkelijk vermeld op de Website, Externe Diensten en/of Externe Leveringsdiensten.

Een dergelijke contractuele relatie wordt geregeld door de Leverancier of de op de andere websites vermelde eigen algemene voorwaarden.

9.2.                   TRIBOX wijst elke aansprakelijkheid af in geval van overmacht, toevallige gebeurtenis of elke buiten haar wil zich voorgedane gebeurtenis, zoals diefstal, klantgedrag in strijd met deze Algemene Voorwaarden, arbeidsconflicten, leveranciersvertragingen bij de levering, een tekort aan materialen of transport, oorlogen, opstanden, branden, natuurrampen, weerproblemen, ernstige verkeersongevallen tijdens het transport, een ernstige ziekte of onverwacht overlijden van personeel van de Leveranciers, wanneer zij leiden tot vertraging of belemmering voor de uitvoering van de Dienst.

TRIBOX wordt geacht zich in een van deze uitzonderingsgevallen te bevinden. TRIBOX zal niet de onvoorspelbaarheid of onweerstaanbaarheid van het voorval of haar onvermogen om haar  verplichtingen na te komen dienen te bewijzen.

Behoudens het bestaan van een dwingende wettelijke bepaling, is TRIBOX niet verplicht om schade die voortvloeit uit een geval van overmacht te compenseren wat de aard van de schade, direct of indirect, voorzienbaar of onvoorzienbaar ook moge zijn.

TRIBOX zal zo spoedig mogelijk het bestaan ​​van de overmacht aan de Klant meedelen.

9.3.                   Behalve voor het feit van fraude of grove nalatigheid, wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot:

-       voor de Diensten: vijftig (50%) van de totale prijs van het voorwerp van drie (3) maal de kosten voor de Dienst, als deze lager ligt;

-       voor het bewaren van pakketten na Externe Diensten of Externe Leveringsdiensten: vijfentwintig (25%) van de totale prijs van het voorwerp/pakket, met een maximum bedrag van 150 EUR.

TRIBOX zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade en voor de gevolgen van de vertraging of afwijking hoe ook veroorzaakt.

Artikel 10.   Intellectuele eigendom

10.1.                De Klant erkent uitdrukkelijk dat de intellectuele rechten met betrekking tot de naam, alle verzonden informatie, foto's, alle mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Diensten en/of de Website exclusieve eigendom is en blijft van TRIBOX, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan ​​octrooien, merkrechten, auteursrechten, ontwerpen en modellen en andere intellectuele eigendomsrechten als technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

10.2.                Niets in de Algemene Voorwaarden noch enige handeling van het kopiëren en/of downloaden van informatie kan worden beschouwd als een gedeeltelijke of volledige overdracht van de intellectuele eigendom van TRIBOX aan een derde partij of aan de Klant. De Klant zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van TRIBOX. De Klant mag zijn eigen gegevens of de informatie die zijn exclusieve eigendom is kopiëren of downloaden op voorwaarde dat hij een auteursrecht of beperking van clausule van aansprakelijkheid of enige andere bepaling niet zal veranderen.

Artikel 11.   Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

11.1.                TRIBOX kan deze Algemene Voorwaarden, prijzen op de Website, Dienstenlijn en haar aanbiedingen op elk moment wijzigen en zal de Klant van deze wijzigingen op de Website op de hoogte brengen. Deze wijzigingen zijn van toepassing van zodra ze op de Website worden gepubliceerd.

Het gebruik van de Website of de toegang tot een terminal na de publicatie van de wijziging van de Algemene Voorwaarden impliceert de aanvaarding van de gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden.

De Klant wordt verzocht om op regelmatige tijdstippen de Algemene Voorwaarden te raadplegen.

Artikel 12.   Geschillenregeling

12.1.                Wanneer zich een geschil voordoet met betrekking tot de interpretatie en/of de naleving van het contract en de huidige Algemene Voorwaarden, neemt de Klant zo spoedig mogelijk contact op met een van TRIBOX vertegenwoordigers (zie '' sectie contact op de website).

TRIBOX zal zich inspannen om de problemen, vorderingen en opmerkingen van de Klant op een constructieve manier, maar steeds overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, op te lossen.

Iedere vorm van intimidatie, laster, bedreiging, onredelijk gedrag, overtreding of ongegronde beschuldiging jegens TRIBOX of een van haar vertegenwoordigers wordt niet getolereerd en zal onmiddellijk tot gevolg hebben dat de lijn van communicatie zal worden overgedragen aan haar gespecialiseerd juridisch team.

12.2.                Als TRIBOX en de Klant geen akkoord bereiken over de herstelling, vervanging of vergoeding van een voorwerp na een periode van twee maanden, zullen zij het geschil brengen, hetzij vóór de desbetreffende Consumentenarbitragecommissie (bv. CACET vzw) of voor de gewone rechtbanken.

Eens de keuze is gemaakt om dit voor de Arbitragecommissie te brengen is de daaruit voortvloeiende beslissing bindend en overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 1676 en volgende) niet vatbaar voor beroep.

Elke procedure bij de Arbitragecommissie moet in overeenstemming zijn met de verordeningen van de Commissie.

Indien de partijen het geschil brengen voor de gewone rechter, zijn, voorzover wettelijk toegestaan, enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Deze rechtbanken zullen exclusief bevoegd zijn voor alle kwesties conflicten en geschillen over de geldigheid, interpretatie van de tenuitvoerlegging of beëindiging van de overeenkomst tussen de partijen. De taal die gebruikt wordt voor de rechtsgeschillen zal het Frans zijn. Om de communicatie met de andere partij te vergemakkelijken, kan TRIBOX beslissen om - naar eigen inzicht - het Engels te gebruiken, maar dit kan nooit als een verplichting worden beschouwd.

12.3.                Alle kwesties, vragen en geschillen over de geldigheid, de interpretatie van de handhaving of beëindiging van het contract tussen de partijen worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd door het Belgisch recht. Geen gevolg wordt verleend aan een andere keuze van de wet of aan geschillenregels of voorschriften (Belgische, buitenlandse of internationale) die zouden resulteren in de toepassing van een andere wet of in  de toepassing van het Verdrag van Wenen betreffende de internationale verkoop.

Artikel 13.   Overige bepalingen

13.1.                De in elk artikel van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen is onafhankelijk van elk van de andere bepalingen en de geldigheid ervan zal niet worden aangetast als een van de andere ervan ongeldig is. Als een van deze bepalingen nietig is maar geldig zou zijn als een deel van de bepaling zou worden geschrapt, zal de betrokken bepaling van toepassing zijn met een dusdanige wijziging die noodzakelijk is om ze toch geldig te maken.

13.2.                Als een bepaling blijkt te ontbreken in deze Algemene Voorwaarden, zal de partijen verwijzen naar de regels die gelden in de sector van de verkoop op afstand, waarvan de bedrijven hun hoofdkantoor in België hebben.

Artikel 14.   Eerder van kracht zijnde Algemene Voorwaarden

14.1.                Tussen [*] en [*] zullen de hiernavolgende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn : [*]